Садржај


Изашао из штампе, петнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2022”

15.07.2023. -

Пред нама је, петнаести по реду, зборник радова са Међународног науч-ног скупа „Савремени материјали”, који је одржан 8–9. септембра 2022. године.

зборник радова

Без обзира на пандемију која је изазвана појавом вируса Ковид 19, Академија наука и умјетности Републике Српске одржала је континуитет и дугогодишњу традицију организовања научног скупа из области савремених материјала, те у овом зборнику објављује дио радова који су презентовани на поменутом скупу.

Више него икад раније, савремени материјали изазвали су интересовања науч-ника и истраживача широм свијета, али и грађана на чији живот њихов развој дирктно утиче, јер захвата све сфере живота и рада, од технике, до биомеди-цине. У техници су то обновљиви извори енергије, енергетика, електротехни-ка, машинство, саобраћај, грађевина, технологија, информационе и комуника-ционе технологије, а у биомедицини – медицина, стоматологија, фармација.

Промјене које се дешавају у овим областима представљају рефлексију развоја фундаменталних наука на примијењене науке. О значају истраживања у обла-сти савремених материјала најбоље говори чињеница да су наведена истражи-вања приоритетни циљеви Европске уније и свих развијених земаља у свијету. У том смислу и Академија наука и умјетности Републике Српске, издавањем овог зборника, даје свој допринос афирмацији и развоју савремених материја-ла и нанотехнологија, као битног фактора привредног и економског развоја друштва.

Овај зборник, који се налази пред вама, представља збирку рецен-зираних радова саопштених на 15. међународном научном скупу „Савремени материјали”. Један дио радова је објављен у научном часопису „Contemporary Materials”, такође у издању Академије наука и умјетности Републике Српске. На овом скупу презентовано је укупно 83 рада, 11 радова у оквиру пленар-не сесије, а 72 рада путем постер-презентација. Укупан број аутора свих радова је 238 и то је основни показатељ да je велики број истраживача заједнички учествовао у овим истраживањима.

С обзиром да су истраживања и развој ове области приоритети готово свих земаља у свијету, посебно најразвијенијих, своја сазнања и искуства преније-ли су нам, поред домаћих, еминентни научници из 9 земаља у свијету, међу којима су: Кина, Словенија, Јужна Африка, Словачка, Сјеверна Македонија, Грузија, Француска, Хрватска, Србија и Република Српска. Представљени радови највећим дијелом обухватају природне, техничке, биотехничке и медицинске науке. Највећи број радова посвећен је проучавању материјала који се користе у биомедицини.

Готово сви радови базирају се на резултатима мултидисциплинарног истраживања савремених материјала, њи-ховој примјени у науци, технологији и индустрији. Стога, предајемо овај збор-ник на коришћење и оцјену научној и стручној јавности, али и знатижељним читаоцима жељним нових знања. Увјерени смо да његово објављивање даје бар мали допринос јачању и развоју нашег друштва.

 13.02.2024. Обавјештење о одржавању седамнаесте међународне научне конференције „Савремени материјали 2024“
10.01.2024. Изашао из штампе други број часописа Contemporary Materials Vol. 14 No. 2 (2023)
29.08.2023. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ 16. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2023“ И ПРОГРАМ РАДА
15.07.2023. Изашао из штампе, петнаести по реду, зборник радова са Међународног научног скупа „Савремени материјали 2022”
03.07.2023. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО 1. августа 2023.