Садржај


Радови

 

Упутство за достављање радова

Упутство за припрему сажетка

Упутство за израду постера

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Пленарна предавања

Р.бр.

Аутори/Назив рада

1

М. Дамњановић
20 година нанотуба: преглед симетријских особина

2

М. Монтеалегре, С. Барусо
Ласерска модификација површина

3

З. Петровић, И. Цветковић
Полиуретанске мреже од обновљивих хиперразгранатих полиола

4

С. Штурм, К. Жужек Рожман, Б. Марколи, А. Ц. Цефалас, Е. Сарантопоулоу, С. Кобе
Напредне методе ТЕМ карактеризације комплексних наноструктура

5

Ђ. Коруга, И. Милеуснић, И. Ђуричић, Л. Матија, Д. Стаменковић, Н. Јагодић
Значај карактеризације контакних сочива на бази наноматеријала по-моћу микроскопа магнетних сила и оптомагнетне спектроскопије

6

Т. Павловић
Физичке карактеристике спектрално селективних апсорбера сунчевог зрачења

7

Ф. Видал, М. Алварез, И. Иглесиас, Р. Мурињо
Израда флексибилне и адаптивне роботске ћелије за производњу у малим серијама

8

С. Пејовник
Eлектрични аутомобил ─ гдје јесмо и куда идемо

9

О. Казакова
Откривање појединачних магнетних наночестица: примјене у метрологији и биомедицини

10

Б. Јанчар
Хемија кристала уређених перовскита са високим Q

11

М. Јокановић, Ј. Марков, В. Пиперски, С. Ристић
Испитивање биокомпатибилности медицинских средстава према новим захтевима европске регулативе

12

Д. Марковић, Т. Пушкар, М. Хаџистевић, М. Потран, Л. Блажић, Ј. Ходолич
Димензиона стабилност стомато-лошких еластомерних отисних ма-теријала

13

Ј. Војиновић
Биомиметички материјали и нове перспективе у превентивној стома-тологији

14

Л. Лазов, Н. Ангелов
Оптимизација процеса ласерског означавања производа од алатног челика

Постер презентације

Р.бр.

Аутори/Назив рада

1

М. Логар, А. Коцјан, А. Дакскоблер
Наноламеларне γ-Al2O3/TiO2/M (M: Cu, CuO, Cu2O) композитне честице добијене путем самосастављања слабих полиелектролита

2

Б. Томчик, И. Холцлајтнер, Б. Маринковић
Допирање дијаманту сличних угљеничних филмова нанометарске дебљине и њихова карактеризација помоћу микро Раманове спектроскопије

3

Н. Филиповић, Д. Петровић, M. Обрадовић, A. Јовановић, С. Јовановић, Д. Балош, M. Којић
Моделирање самовезујућих материјала коришћењем наноконтејнера

4

А. Шетрајчић Томић, Д. Родић, С. Крнетић, Б. Шкипина, С. Пелемиш
Диелектричне специфичности молекулских нано-филмова

5

Н. Делић, С. Армаковић, С. Цветковић, И. Шетрајчић, В. Холoдков
Квантни утицаји на понашање наноматеријала као носиоца информационих технологија

6

С. Јаћимовски, Д. Раковић, Ј. Шетрајчић, С. Армаковић, В. Зорић
Топлотна проводност класичних и високотемпературских суперпроводника

7

В. Зорић, Ј. Шетрајчић, С. Армаковић, И. Шетрајчић, Ж. Никач
Примена савремених материјала у процесу форензичких истраживања неорганских узорака

8

З. Поповић, И. Милошевић, М. Дамњановић
Хеликално савијене угљеничне нанотубе

9

И. Шетрајчић, Б. Маркоски, Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић, С. Вученовић
Електронски удео у термодинамичким особинама кристалних нанофилмова

10

С. Армаковић, И. Шетрајчић, Н. Делић, Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић
Фононски удео у термодинамичким особинама кристалних нанофилмова

11

З. Вејновић, М. Павловић, М. Давидовић
Термолуминесцентна кинетика нанофосфора

12

И. Милеуснић, И. Ђуричић, Д. Стаменковић, Љ. Петров, Б. Бојовић, И. Хут, Ђ. Коруга
Карактеризација контактних сочива на бази наноматеријала помоћу нанопроб микроскопа атомских и магнетних сила

13

М. Томић, Д. Стаменковић, Н. Јагодић, Ј. Шакота, Б. Јефтић, Д. Шарац, Ђ. Коруга
Карактеризација наноматеријала за контактна сочива помоћу UV/VIS/IR и оптичко-магнетне спектроскопије

14

Б. Бојовић, Д. Стаменковић, И. Милеуснић, И. Ђуричић, Ђ. Коруга
Анализа лагунарности површине контактних сочива

15

Д. Маливук, С. Њежић, С. Лекић, З. Рајилић
Међудјеловање таласног пакета и графенског листа и критична температура складиштења водоника

16

Б. Шкорић, Д. Какаш
Микро и нано особине тврдих превлака синтетизованих са PVD и IBAD поступком

17

М. Златановић
Континуални процес формирања A-CNX:H превлаке на дифузионој зони узорака од челика

18

Ђ. Ваштаг, А. Шабан Хас
Одређивање термодинамичких параметара адсорпционог процеса деривата тиазола на бакарној електроди

19

Б. Матијевић, Н. Перишић Јањић, Ђ. Ваштаг, С. Апостолов, Д. Мијин, А. Маринковић, С. Петровић
Спектрофотометријска и хроматографска карактеризација неких новосинтетисаних деривата амида

20

Б. Шкундрић, Ј. Пенавин Шкундрић, Д. Јелић, Р. Петровић, Н. Чегар, С. Сладојевић
Значај и ефикасност модификованих зеолита као материјала за припрему катализатора

21

С. Сладојевић, Ј. Шкундрић, З. Леви, Д. Лазић, Р. Петровић, Б. Шкундрић
Адсорпција три-фенил-метанске боје из разблажених водених раствора на фожаситима описана према Дубињиновој теорији

22

З. Леви, Ј. Пенавин Шкундрић, С. Сладојевић, Д. Лазић, Д. Бодрожа
Интеракција воденог раствора фенола са зеолитом 5A: адсорпција и компарација са комерцијалним угљем као адсорбенсом

23

С. Зељковић, Ј. Пенавин Шкундрић, Т. Ивас
Оксигенско нестехиометријско моделовање Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.203 – δ

24

Д. Јелић, Ј. Шкундрић Пенавин, С. Ментус
Истраживање кинетике термалног распада паладијум ацетилацетоната у инертној атмосфери методом термогравиметријске анализе

25

В. Николић, Д. Јелић, С. Ментус
Циклични волтамограми платине различитог порекла у воденим растворима

26

И. Ристић, С. Цакић, О. Илић, Ј. Будински Симендић, М. Мариновић Цинцовић
Испитивање могућности коришћења продуката рециклаже поли(етилен терефталата) за синтезу полиуретанских дисперзија

27

М. Вујковић, И. Стојковић, Н. Цвјетићанин, С. Ментус
Електрохемијске особине композита Li4Ti5O12/C синтетисаног хидротермалним поступком

28

М. Давидовић С. Средић, А. Даковић, С. Линић
Сличности и разлике у порозности између минерала монтморилонита и зеолита на подручју Балкана

29

Т. Павловић, Д. Милосављевић, И. Радоњић,  Л. Пантић, А. Радивојевић
Примена соларних ћелија од различитих материјала код фотонапонских соларних електрана од 1 МW у Бањој Луци

30

Т. Павловић, И. Радоњић, Д. Милосављевић, Л. Пантић
Примена савремених материјала за израду концентратора сунчевог зрачења код соларних термоелектрана

31

З. Сандић, М. Жунић, А. Настасовић, Н. Јовић Јовичић, Д. Максин, А. Милутиновић Николић, Д. Јовановић
Сорпција текстилне боје reactive black 5 помоћу амино функционализованог макропорозног кополимера

32

Б. Малиновић, М. Павловић, Ј. Мандић, М. Томић
Разарање градитеља комплекса анодном оксидацијом

33

Б. Малиновић, М. Павловић, Ј. Мандић
Смањење хемијске потрошње кисеоника отпадних вода анодном оксидацијом

34

Б. Форца, Д. Татомир, Ж. Никач, С. Јаћимовски, В. Зорић
Улога савремених материјала и њихова примена у домену сузбијања суицидалног тероризма

35

В. Петровић, С. Обрадовић, А. Жорић, Х. Милошевић
Утицај параметара синтезе на електрична својства система MgO-TiO2

36

В. Јевтовић, Д. Видовић, С. Ивковић
Синтеза и рендгенска кристална структура комплекса бакра (II) са пиридоксал-аминогуанидин (plag) лигандом

37

Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, Г. Тадић, Р. Грујић
Рециклажа савремених амбалажних материјала

38

С. Симић, Б. Деспотовић
Значај примјене биоразградљиве пластике у производњи амбалаже

39

С. Савовић, А. Ђорђевић, А. Јанићијевић, Б. Дрљача, А. Симовић
Моделовање губитака усљед савијања код пластичних оптичких влакана од полиметил метакрилата са степенастим индексом

40

Р. Филиповић, Д. Смиљанић, Д. Лазић, Р. Смиљанић, С. Матић
Компактирани натријум силикат као еколошки градивни елемент у савременим средствима за чишћење

41

Р. Смиљанић, Д. Лазић, Д. Смиљанић
Технолошки аспекти и примјена адитива у преципитацији алуминијум хидроксида

42

П. Калуђерчић, С. Обрадовић
Улога полупроводника и оптичких влакана у потискивању бакра у будућим 100+GBPS Ethernet везама

43

М. Срећковић, В. Зарубица, А. Јанићијевић, А. Бугариновић, С. Јевтић, М. Динуловић, В. Фотев, М. Ковачевић
Материјали за савремене квантне генераторе и компоненте

44

М. Томић, М. Павловић, Ј. Бајат, Л. Павловић
Утицај састава раствора за таложење на својства електрохемијски таложених превлака Zn-Co легура на челику

45

Н. Кнежевић, И. Лајшић, Л. Вукић, Ј. Мандић
Провођење тестова на излуживање зауљеног опасног отпада у циљу утврђивања адекватности методе термичке десорпције за обраду овог отпада

46

М. Перушић, Р. Филиповић, З. Обреновић
Основни аспекти анализе црвеног муља хидраргилитног типа боксита

47

С. Мићин, М. Павловић, Ј. Мандић, Б. Малиновић, С. Бунић
Примјена поступка тампон галванизације при наношењу превлака цинка

48

Н. Дамјановић, Т. Фурман, Ј. Сададиновић
Компатибилност биодизела и заптивних материјала

49

З. Петровић, П. Дугић, В. Алексић, В. Мићић, Т. Ботић, Г. Жепинић
Истраживање процеса пиролизе полимерног отпада

50

Т. Ботић, П. Дугић, З. Петровић
Ефикасност рерафинације коришћених моторних уља путем NiMo/ γ-Al2O3 катализатора

51

В. Мићић, Б. Пејовић, Р. Мацура, В. Алексић, З. Петровић, В. Дамјановић
Утицај притиска екстрагенса на принос и састав екстраката жалфије

52

В. Алексић, З. Петровић, В. Мићић, П. Дугић
Испитивање могућности примене хетерогене фото-фентонске реакције у процесу уклањања фенола из отпадних вода дрвопрерађивачке индустрије

53

В. Мићић, В. Дамјановић, М. Јотановић, Б. Пејовић, Р. Мацура
Утицај протока растварача на принос екстракције и састав екстраката жалфије

54

T. Рисовић, O. Јанковић, И. Кузмановић Радман Биoкомпатибилност денталних имплантата од титана

55

М. Потран, Т. Пушкар, Ј. Ходолич, И. Будак, И. Бешић, Т. Лаиновић, Л. Блажић
Добијање виртуелних модела зуба помоћу координатне мерне машине и индустријске компјутеризоване томографије

56

А. Анђелковић, Д. Марковић, Б. Петронијевић, М. Јеремић Кнежевић, В. Веселиновић
Спектрофотометрија-савремена технологија у одређивању боје зуба

57

М. Јеремић Кнежевић, Д. Марковић, Р. Семниц, Б. Петронијевић, А. Анђелковић
Квантификација параметара темпоромандибуларног зглоба применом магнетне резонанце

58

Т. Лаиновић, Т. Пушкар, М. Хаџистевић, Л. Блажић, М. Потран, Б. Трифковић, Ђ. Вукелић
Аналитичка студија утицаја отисних материјала и техника на прецизност израде зубне надокнаде конвенционалном методом ‒ коришћењем ISHIKAWA дијаграма

59

О. Јанковић, И. Кузмановић Радман, А. Ђери, Т. Рисовић, В. Мирјанић
Пострестауративна осјетљивост зуба након примјене различитих адхезивних средстава

60

И. Кузмановић Радман, О. Јанковић, А. Ђери, В. Мирјанић
Клиничко испитивање дубоких кариозних лезија примјеном Ca(OH)2

61

Љ. Џамбас, Ј. Шетрајчић, А. Шетрајчић Томић, С. Армаковић, З. Вукић
Савремени бионаноматеријали у стоматологији

62

Н. Ивковић, Ђ. Божовић, С. Ристић, В. Мирјанић
Биоразградња акрилних смола зубних протеза

63

З. Вукић, Љ. Џамбас, Б. Кењаловић Марјановић, Ј. Вукић Rадић, С. Марин
Квалитет живота пацијената рехабилитованих тоталним имедијатним зубним протезама

64

Р. Арбутина, О. Јанковић, Н. Тртић, С. Илић
Оптурација апекса коријена зуба примјеном пастâ AH PLUS и APEXIT

65

С. Илић, А. Ђери, Д. Божић, Р. Кнежевић, Т. Рисовић, Р. Арбутина, Н. Гајић
Биоматеријали у ендодонтској терапији и њихов утицај на периапикално ткиво

66

М. Умићевић Давидовић, Р. Арбутина, М. Араповић Савић, В. Мирјанић, С. Марин, И. Ђукић
Предности и недостатци нових самолигирајућих бравица

67

Н. Тртић, С. Марин, Р. Арбутина, И. Ђукић, Ж. Којић, О. Долић
Примјена бета-трикалцијум-фосфата у терапији инфракоштаних џепова

68

В. Пиперски, Ј. Марков, С. Ристић, М. Јокановић, Р. Петровић Врховац
Испитивање локалних ефеката после имплантације заливача фисура

69

Б. Петронијевић, Д. Марковић, И. Шарчев, А. Анђелковић, М. Јеремић Кнежевић
Испитивање отпорности на лом рестаурираних премолара

70

М. Жунић, А. Милутновић Николић, З. Вуковић, А. Настасовић, П. Банковић, С. Мариновић, Д. Јовановић
Полимерни нанокомпозитни материјали са киселином модификованим смектитом

71

Л. Лазов, Н. Ангелов
Студија утицаја броја понављања и дефокусирања ласерског означавања производа од алатног челика

72

С. Јањић, М. Костић, П. Шкундрић, Б. Лазић, Ј. Праскало
Антибактеријска влакна на бази целулозе и хитозана

73

З. Јањуш, A. Петровић, A. Јововић, Р. Прокић Цветковић, П. Илић
Испитивање жилавости полипропилена пуњеног стакленим прахом

74

П. Дакић, В. Дакић
Обрада тешко обрадљивих материјала са два ласерска снопа

75

П. Дакић, С. Перић, В. Дакић
Утицај уља за подмазивање на трибомеханичке карактеристике склопова система мотора SUS

76

М. Шљивић, Р. Радоњић, М. Станојевић
Расподјела напона и деформација на дијеловима од лима послије процеса извлачења отвора

77

Ј. Савановић, Р. Зрилић, Д. Добраш
Истраживање и развој нових металних материјала

78

Ј. Савановић, Р. Зрилић, Д. Добраш
Електрична проводност заваривачких троски

79

М. Плавшић, Р. Зрилић, Д. Добраш, З. Кукрић
Неке карактеристике оштећења материјала HK-40 каталитичке цијеви реформера

80

С. Бунић, М. Марковић, С. Петровић, Б. Малиновић, Б. Косец, М. Давидовић, М. Митрић
Анализа експлозивног споја челик/алуминијум

81

Д. Јешић
Мјерења абразивне отпорности материјала и квалитета превлака помоћу „SCRATCH TEST“

82

З. Миловановић, С. Думоњић Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, Ј. Шкундрић
Нови котловски материјали ‒предуслов побољшања енергетске ефикасности конвенционалних енергетских постројења

83

Ф. Тарахија
Мјеста корозије на унутрашњој површини челичног лима танкова за сирову нафту и једно од могућих рјешења антикорозионе заштите

84

С. Стевановић, Н. Цекић, М. Дачић
Фасадно-интегрисани фотонапонски панели: преглед

85

М. Дачић, Н. Цекић, С. Стевановић
Рециклирање и проблем отпада у архитектонском пројектовању

86

J. Божић
Нанотехнологија и наноматеријали за самочистеће фасаде

87

J. Божић
Грађевински материјали у контексту еколошке етике

88

J. Божић
Паметни материјали у архитектури

89

В. Ковач
Савремени материјали и појам транспарентног у архитектури

90

Н. Цекић, М. Дачић, С. Стевановић
Вегетациони материјали у обликовању фасадних равни

91

З. Грдић, Г. Топличић Ћурчић, Н. Ристић, И. Деспотовић
Трајност и оштећења материјала грађевинских конструкција

92

В. Ђукић
Ресурси инжењерских материјала и технолошки развој

93

В. Ђукић, Б. Ђукић
Структура и режим термичке обраде бандажа

Укупно 107 радова